Menu Close

Tag: Tableau

Data visualize – แนะนำ Tableau Dashboard ที่น่าสนใจ

{:th}หลายๆท่านคงทราบกันอยู่แล้วว่า Data หรือข้อมูลในองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี จะต้องมีการ – ทำ Governance ให้เป็นระบบ – ทำ Data Standardization ให้เป็นมาตรฐาน – ทำ Data Policy เพื่อป้องกันการ รั่วไหลของข้อมูล (Data…