Menu Close

Tag: Tableau

Data visualize – แนะนำ Tableau Dashboard ที่น่าสนใจ

Data visualize – แนะนำ Tableau Dashboard ที่น่าสนใจ สำหรับUnits ต่างๆ หลายๆท่านคงทราบกันอยู่แล้วว่า Data หรือข้อมูลในองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี จะต้องมีการ– ทำ Governance ให้เป็นระบบ– ทำ Data Standardization ให้เป็นมาตรฐาน…