Menu Close

Tag: Personally Identifiable Information

Customer Data คืออะไร แบ่งเป็นกี่ประเภท

Customer-Data

Customer Data คืออะไร แบ่งเป็นกี่ประเภท ในโลกปัจจุบัน การเข้ามาของTechnology และ Big Data มีปริมาณมหาศาล มีการวิ่งของข้อมูลอย่างรวดเร็วทุกวินาที มีช่องทางหลากหลายทั้ง Offline/Online และปริมาณข้อมูลเหล่านี้จะโตขึ้นแบบก้าวกระโดด (Exponential) อย่างรวดเร็ว สิ่งที่ปฎิเสธไม่ได้เลย ข้อมูลลูกค้า หรือCustomer data…