Menu Close

Tag: Leadsync

4 MarTech กลุ่ม iPaas – Integration as a service

ipaas

ท่ามกลางการพัฒนาของ Technology ที่มีความฉลาด และสร้างจุดแข็งทางการตลาดมากมาย กลับทำให้เรามีงานใหม่งอกขึ้นมา คือการ Integration ระบบต่างๆเข้าด้วยกันนั่นเอง กล่าวถึงงาน Integration ในปัจจุบัน มักจะต้องอาศัยทักษะของ Programmer / Developer ในการ Coding ระบบการเชื่อมต่อขึ้นมา โดยที่ใช้ๆกันหลักๆจะมีอยู่ 2…