Menu Close

Tag: Digital Business

เข้าใจ 7 Digital Elements ที่สำคัญกับการสร้างธุรกิจยุคใหม่

7ds-digital-elements-

ปัจจุบัน ก่อนที่เราจะสามารถ Transform ธุรกิจเดิม หรือสร้าง Digital Business ใหม่ นั้นควรเข้าใจตัว D ห้าตัวที่ถือว่าเป็น Digital Elements หรือองค์ประกอบที่สำคัญที่เราต้องเข้าใจ เพื่อจะเห็นว่าเมื่อ 5Ds นี้เปลี่ยนไป พฤติกรรมผู้บริโภคย่อมเปลี่ยนตาม โดยทั้ง 5…