Menu Close

Tag: Artificial Intelligence

7 กลยุทธ์ AI Marketing ด้วยความสามารถของ MarTech 2021

ai-for-marketing

7 กลยุทธ์ AI Marketing ด้วยความสามารถของ MarTech 2021 อย่างที่ทราบกันว่าเราอยู่ในยุคที่ AI -Artificial Intelligence มีความสามารถมากมาย ไม่ว่าจะด้านการทำ Automate Process ต่างๆ หรือแม้แต่เครื่องมือหลายๆอย่างที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเช่น Google Search, Google…