การวางแผนการตลาดด้วย SOSTAC Marketing planning framework

การวางแผนการตลาดด้วย  SOSTAC® Marketing planning framework ที่ออกแบบโดย PR Smith
S – Situational Analysis = วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน
O – Objective = ตั้งเป้าหมายให้ชัด
S – Strategy = กลยุทธ์ใหญ่เช่น วิธีการ Target ลูกค้า การสร้าง Value Proposition
T – Tactics = แทคติคที่จะใช้เช่นการทำ Advertise, การทำ Direct Marketing
A – Actions = แอ็คชั่นงานเช่นการวางแผน Operation, การประเมินResourceคน
C – Control = การตรวจสอบ เช่น ควบคุมด้วย KPI, Monthly/Quarterly analysis, การทำ Usability test

S – Situational Analysis = วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน ได้แก่
– Customer Insight ลูกค้าเก่าของเราคือใคร  แบ่งPersona ได้ไหม ได้มาอย่างไร และแต่ละกลุ่มซื้อสินค้าแบบไหน
– Market Trend  สภาวะรวมของตลาด
– สำรวจสภาวะคู่แข่ง  Competitor Analysis
– Internal Resource พนักงาน คู่ค้า

O – Objective = ตั้งเป้าหมายให้ชัด
เช่นการใช้ 5Ss of digital marketing ได้แก่
1. Sell – Grow sales สร้างยอดขายโดยตัวนี้ตัวชี้วัด คือ sale value
2.Speak – Get closer to customers through dialogue   การวัดผลด้านประสิทธิภาพการสื่อสารกับลูกค้า
3. Serve – Add value  สร้างมูลค่าด้าน emotional โดยตัวนี้ตัวชี้วัด คือ Customer satisfaction, Net Promoter Score
4.Save – Save costs  ประหยัดงบ โดยตัวนี้ตัวชี้วัด คือมูลค่าการผลิตที่ลดลง, กำไรต่อชิ้นเพิ่มขึ้ย
5.Sizzle – Extending your brand online ด้านBrand ที่มี Reputation สุงขึ้น  โดยตัวนี้ตัวชี้วัด คือการทำ Brand Research ต่างๆ

S – Strategy = กลยุทธ์ใหญ่เช่น วิธีการ Target ลูกค้า การสร้าง Value Proposition
ตัวอย่างการเขียน Strategy แบบ One Page


T – Tactics = แทคติคที่จะใช้
ส่วนใหญ่จะใช้แบบ Marketing Mix เช่นการทำ Advertise, การทำ Direct Marketing
ตัวอย่าง 8ps Marketing MIX ประกอบไปด้วยส่วนผสมทางการตลาด ดังนี้
8p markering
1. กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ( Product Strategy )
2. กลยุทธ์ราคา ( Price Strategy )
3. กลยุทธ์การจัดจำหน่าย ( Place Strategy )
4. กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด ( Promotion Strategy )
5. กลยุทธ์การบรรจุภัณฑ์ ( Packaging Strategy )
6. กลยุทธ์การใช้พนักงานขาย ( Personal Strategy )
7. กลยุทธ์การให้ข่าวสาร ( Public Relation Strategy )
8. กลยุทธ์พลัง ( Power Strategy )

สำหรับสินค้าหรือบริการบางประเภทที่ Contentมีส่วนสำคัญ ก็ควรมีการวาง Content Marketing Matrix
เพื่อจะออกแบบว่า Content ประเภทไหน เหมาะกับการ Distribute ผ่าน Channel อะไร
Content Marketing Matrix
A – Actions = แอ็คชั่นงานเช่นการวางแผน Operation, การประเมินResourceคน, การวางแผนงานในแต่ละส่วน
ตัวอย่างการวาง Content Schedule ด้วย Hootsuite
content management tool

C – Control = การตรวจสอบ เช่น ควบคุมด้วย KPI, Monthly/Quarterly analysis, การทำ Usability test
การตรวจสอบและวัดผลได้แก่
-KPI ของจำนวน Session, Sale, SEO ranking
-Customer satisfaction score คะแนนความพึงพอใจลูกค้า
-จำนวนสินค้าที่ส่งออกสู่ตลาดได้มากขึ้น หรือต้นทุนที่ต่ำลง
-Cost per transaction ต่างๆ เช่น ค่าOnline media ที่ถูกลง, ค่า Cost per sale ที่ถูกลง
ตัวอย่างการวัดผลแบบ VQVC
VQVC

Reference
https://prsmith.org/sostac/
https://www.smartinsights.com/goal-setting-evaluation/goals-kpis/goals-for-your-digital-marketing/
https://thechanelpost.wordpress.com/2018/09/15/marketing-mix-4ps-7ps-8ps/
https://www.smartinsights.com/content-management/content-marketing-strategy/the-content-marketing-matrix-new-infographic/
https://hootsuite.com/products/social-media-engagement

Facebook Comments