Menu Close

ตัวอย่าง Digital Workplace ด้วย Gamification Platform

ตัวอย่าง Digital Workplace ด้วย Gamification Platform

1 ใน Key driver ของการทำ Digital Workplace n คือการสร้างความตื่นรู้ใน Digital Disruption (literacy) และการ Digitisation Workplace
– การสร้างความตื่นรู้ใน Digital Disruption สามารถสร้างได้โดยการวาง Roadmap การสื่อสารในองค์กร (Internal Communicate) ด้าน Digital Disruption, ด้าน Business Model ใหม่ๆที่เกิดขึ้นจาก Technology
– การ Digitisation Workplace คือการใช้ Technology, หรือ Tool Digital ต่างๆมาลดขั้นตอน /( Process )การทำงานการขออนุมัติ งานเอกสารต่างๆ เป็นต้น
โดยทั้งการสร้าง Literacy และการ Digitisation Workplace ต่างๆ สิ่งที่สำคัญคือ
1.มีช่องทางการสื่อสาร(Channel)
2.การวัดผลได้ (Evaluate)
3.การตอบแทนชมเชย ( recognition & reward)
4.การสร้างการมีส่วนร่วม (engagement)

สำหรับการวางแผนการสร้าง Gamification มีขั้นตอนดังนี้
1. Analysis Existing Situation
2. Define Business Benefit & Key Achievement
3. กำหนด Framework, Machanic ต่างๆเช่น
– ระบบ Point currency
– วิธีการ Reward
– การเพิ่มการมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม Offline
4. การ Convince ผู้ที่เกี่ยวข้องเช่น ผู้บริการระดับสูง, Sponsorship, Partner
5. การวางแผนการ Deploy Tool/Platform
6. การออกแบบ KPI เพื่อ Analyze กลยุทธ์ทุกๆ Quater หรือรายปีเพื่อปรับ Tactic
ตัวอย่าง Platform “Sansanook”
Digital Transformation Workplace

1. Analysis Existing Situation
ปัญหาเรื่องช่องทางการ Engagement
ช่องทางการสื่อสารจำกัดแค่ Email, Poster
Email = ลูกเล่นน้อย, รูปแบบเดิม, ใช้ระยะเวลาการผลิตชิ้นงาน
Offline Poster = Track พฤติกรรมไม่ได้อย่างละเอียด, ไม่ได้เก็บ feedback หรือ insight กลับไปให้เจ้าของแคมเปญใช้และการสื่อสารแบบ 1 message to all = สื่อสารอาจจะไม่ตรงกับทุกกลุ่ม, มี Engagement, Participate ต่ำ
ปัญหาเรื่องการ Recognition
มีช่องว่างระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ปฎิบัติงาน
พนักงานมีหลาย Generation, Lifestyle แตกต่างกัน ทำให้เกิด Gap
พนักงานแต่ละ generation มีความต้องการ (Self need) ไม่เหมือนกัน
2. Define Business Benefit & Key Achievement
กระตุ้นให้พนักงานใช้ Technology เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Digital Transformation)
เครื่องมือในการสื่อสารได้แบบ real time/personalize ข้อความได้ตาม role งาน, ตามแผนกหรือตามภูมิภาค
เข้าถึงข่าวสารได้สะดวกผ่าน smartphone เช่น Android, iPhone
สามารถสื่อสาร และ feedback กลับได้ 2 ทาง (Two way Communication)
เก็บ feedback/survey จากพนักงาน เพื่อทราบ insight ความต้องการของพนักงานอย่างแท้จริง
ทีมการตลาดสามารถทำ Product research เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคก่อน Launch ได้
สามารถสร้างสรรค์รูปแบบกิจกรรมให้แตกต่างมีสีสัน และน่าสนใจได้มากยิ่งขึ้น
มีการ motivation, recognition กันเองระหว่างพนักงานผ่าน Thank you Point
3. กำหนด Framework, Machanic ต่างๆเช่น
Benefit สำหรับฝ่ายบุคคล HR

1. ให้ Extra gift สำหรับพนักงานที่่มาทำงานไม่สายเลยตลอดเดือน
2. ให้ Point สำหรับพนักงานที่ผ่าน Probation
3. ให้ Point สำหรับพนักงานที่ไปร่วมงาน Event ของบริษัท (Check in ผ่าน APP)
พนักงานสามารถ recognize กันเองระหว่างพนักงานได้โดย
1. ส่ง Thank you point หากันได้ทุกวัน
2. โอน point ของตัวเองให้เพื่อนในทีมได้
3. Point pooling รวมคะแนนกันเพื่อแลกของรางวัลใหญ่ได้
ตัวอย่างการกำหนด Working Team, และขอบเขตการรับผิดชอบ
Digital Transformation Workplace role

การ Educate พนักงานตาม Stage
1. ส่งข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับพนักงานใหม่ (on-boarding contents)
2. ส่งข้อมูลที่มีประโยชน์แยกตาม Job functional
การเก็บ Insight พนักงาน
ส่ง Greeting message ได้ตาม Life’s event ต่างๆเช่น
– ข้อความอวยพรวันเกิด
– ข้อความแสดงความยินดีที่ผ่านโปร
– ข้อความแสดงความยินดีที่ครบรอบการทำงานทุกปี
– ส่ง Personalize Survey เพื่อเก็บ Insight พนักงานได้
ตาม demographic, Location , ตามประเภทสัญญาจ้าง, ตาม Ranking เช่น VP, Manager
ตัวอย่างหน้าจอการสะสม Point, แลกPoint
Digital Transformation Workplace reward
4. การ Convince ผู้ที่เกี่ยวข้องเช่น ผู้บริการระดับสูง, Sponsorship, Partner
– การนำเสนอผู้บริหารระดับสุง เพื่อ Top-Down ในบางประเด็น

5. การ Deploy Tool/Platform
– การ Research เครื่องมือที่มีอยู่แล้ว
– ใช้ Software as a service หรือสร้างเอง DIY
ตัวอย่างการ Research Pro/Con ของ Saas ต่างๆ
Digital Transformation Workplace research
6. การ Analyze ทุกๆ Quater รายปีเพื่อปรับกลไก
การวัด Engagement ต่างๆ ด้วยเครื่องมือ Data Visualize เช่น Google Analytic , Tableau

หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามผมได้ที่กลุ่ม >> Marketing Tech Thailand

Related Posts