Menu Close

Category: Strategy

Marketing Technology & Digital Transformation

Data visualize – แนะนำ Tableau Dashboard ที่น่าสนใจ

{:th}หลายๆท่านคงทราบกันอยู่แล้วว่า Data หรือข้อมูลในองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี จะต้องมีการ – ทำ Governance ให้เป็นระบบ – ทำ Data Standardization ให้เป็นมาตรฐาน – ทำ Data Policy เพื่อป้องกันการ รั่วไหลของข้อมูล (Data…

Digitization : from Call centre to Contact Centre 4.0

{:th}ทำไมเราต้องปรับ Call centre แบบดั้งเดิม สู่ Contact Center 4.0 ? – พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ( Customer’s behavior change ) – User Exprerience คาดหวังการทำงานแบบ…

กรณีศึกษา ธุรกิจที่ Digital transformation แล้วประสบความสำเร็จ

เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และจุดประกายให้ผู้บริหารองค์กรใหญ่ๆ หันมาให้ความสำคัญกับ Digital transformation ผมเลยเรียบเรียงกรณีศึกษาในองค์กรระดับโลก ที่ประสบความสำเร็จมาให้ทุกท่านทำความเข้าใจครับ ก่อนอื่นผมขอเกริ่นถึงเป้าหมายสำคัญ (Ultimate Goal) การ transformation มักจะแบ่งได้เป็น 4 รูปแบบใหญ่ๆดังนี้ 1. Improve digital customer experience…

8 เทคโนโลยีที่จะ disrupt & transform ด้าน marketing ในปี 2020

distrup transformation-1850227_1280

กลางปี 2017 มีผล research จาก Couchbase ที่ทำแบบสอบถามไปยังผู้บริหารงานด้าน digital transformation จำนวน 450 คน จากบริษัทขนาดใหญ่ใน U.S., U.K., France, และ Germany 80% บอกว่าบริษัทของตัวเองมีความเสี่ยงที่จะล้าหลังจากการที่…

Review เครื่องมือ Marketing automation & CRM tools ที่น่าสนใจ

Marketing automation คือ software หรือ platform สำหรับให้นักการตลาดยุคใหม่ -ออกแบบการสื่อสาร -บริหารแคมเปญทาง online -ตั้งระบบ automate ข้อความตามพฤติกรรมของลูกค้า – Personalisation ข้อความให้เหมาะสมกับTarget -บริการ Customer funnel สำหรับลูกค้าในแต่ละ…

การทำ Data mining สำหรับนักการตลาด (1)

marketing tech

Data mining คือกระบวนการทางธุรกิจเพื่อ เข้าถึงปริมาณ Data ขนาดใหญ่ หรือค้นหา Pattern ที่มีความหมาย เพื่อโอกาสทางธุรกิจ เช่นการทำ segmentation กลุ่มลูกค้าเพื่อการบริหารความสัมพันธ์หลังการขายทำไมถึงต้องทำ Data mining ในยุคนี้ – ประสิทธิภาพของ cloud computing…